Keylogger cho Mac

Aobo phần mềm

Tại sao Aobo Keylogger là quyền Mac Keylogger cho bạn?

Người dùng chứng thực:

"Tôi nghĩ rằng nó là một công cụ tốt cho tôi để giữ một mắt trên con trai của tôi hoạt động trên máy Mac, bởi vì công việc của tôi là rất bận rộn rằng tôi khó có thể dành nhiều thời gian ở với anh ta. Trước hết, tôi chỉ muốn thử nó, sau đó tôi tìm thấy nó thực sự sẽ giúp tôi rất nhiều, bây giờ tôi có thể biết những gì ông nào mỗi ngày trên máy Mac. Cảm ơn rất nhiều!" - Kathleen